Nytt från EmpLaw

Nytt avtal om konkurrensklausuler!

Ni har väl inte missat att ett nytt kollektivavtal om konkurrensklausuler i anställningsavtal har sett dagens ljus? Svenskt Näringsliv och Förhandlings- och samverkansrådet PTK träffade den 2 juli 2015 ett nytt kollektivavtal. Sedan medlemsförbunden har antagit avtalet så trädde det i kraft den 1 december 2015. Det nya kollektivavtalet om konkurrensklausuler ersätter 1969 års överenskommelse som sedan länge har gällt för tjänstemän på den privata sektorn.

För arbetsgivare innehåller det nya kollektivavtalet flera intressanta bestämmelser som bör uppmärksammas. Utgångspunkten för det nya avtalet är alltjämt att konkurrensklausuler ska användas restriktivt.

Tillämpningsområdet: Det nya avtalet har fått ett vidare tillämpningsområde och blir tillämpligt på alla företag som i sin verksamhet har företagshemligheter. 1969 års överenskommelse hade ett snävare tillämpningsområde och var i huvudsak tillämpligt på industriverksamhet.

Personkretsen: Någon begränsning av till särskild yrkeskategori föreligger inte, även om enbart anställda som själva besitter kunskap och förmåga att använda företagshemligheterna kan bli föremål för en konkurrensklausul. Lämplighet och behov får avgöras i varje enskilt fall. Särskilda undantagsbestämmelser aktualiseras för arbetstagare som har anställts för viss tid, personer i företagsledande eller därmed jämförbar ställning samt nyutexaminerade.

Bindningstiden: Med hänsyn till den snabba tekniska utvecklingen föreskriver det nya kollektivavtalet en kortare bindningstid än vad som ansågs befogat i 1969 års överenskommelse. Bindningstiden ska, för de fall skyddsbehovet är kort, inte överstiga 9 månader. I annat fall ska bindningstiden inte överstiga 18 månader, om det inte finns särskilda skäl till längre tid. Det är arbetsgivarens behov av skydd som avgör klausulens bindningstid.

Ersättning till arbetstagaren: Den anställde ska kompenseras av arbetsgivaren för förlust under bindningstiden om hen lider ekonomisk skada på grund av klausulen. Arbetsgivaren ska ersätta arbetstagaren för mellanskillnaden av inkomsterna; dock upp till max 60 procent av tidigare månadsinkomst.

Normerat skadestånd: För att konkurrensklausulen ska vara effektiv kan den kombineras med ett normerat skadestånd, kontraktsvite. Det normerade skadeståndet skall vara satt i proportion till arbetstagarens lön vilket normalt anses motsvara sex genomsnittliga månadslöner vid varje avtalsbrott.

För såväl arbetsgivare som arbetstagare är det glädjande att ett nytt kollektivavtal har förhandlats fram, i synnerhet som resultatet är en modern kollektivavtalsreglering som är anpassad för dagens näringsliv och arbetsmarknad. EmpLaw Advokater bistår gärna såväl nya som gamla klienter med rådgivning i ärenden som angår det nya kollektivavtalet om användning av konkurrensklausuler. Kontakta oss gärna!

logotype-98.png
© 2018 EMPLAW. All Rights Reserved. Designed By Guidelight

Search